Formål og idégrunnlag

Tankesmien Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

Skaperkraft baserer seg på individets egenverdi og vårt felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap.

Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning.*

 

Bibelen gir ikke konkrete løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer, men i tråd med kristen

samfunnsetikk bygger vi vårt virke på ideer som vi henter ut av denne kilden.

 

Tankesmien Skaperkraft vil fremme det beste i vår kristne kulturarv i møte med andres tro i

et mer pluralistisk samfunn. Skaperkraft vil bidra til et åpent offentlig ordskifte med stor

takhøyde, og samtidig søke det felles beste ved å bygge broer og sterkere fellesskap, og

ved å motvirke polarisering der grupper settes opp mot hverandre.

 

Vi er konservative i verdispørsmål og radikale i spørsmål om likeverd og nestekjærlighet. Vi legger følgende ideer og prinsipper til grunn:

 

Det kristne menneskesynet

 

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, har lik verdi og en iboende verdighet fra unnfangelse

og til en naturlig død. Mennesket er både natur og ånd og har så vel materielle som åndelige

behov. Mennesket er ufullkomment og har potensiale til å gjøre både godt og vondt.

Mennesket blir til i fellesskap og er skapt til å leve i fellesskap. I alle samfunn former

mennesker slike naturlige fellesskap. Mennesker lever sine liv og utøver sin tjeneste i

familier, nabolag, lokalsamfunn, men også i organisasjoner, bedrifter og andre former for

fellesskap som former våre samfunn. Familiefellesskapet er den mest grunnleggende

sosiale enheten, og må være basis for et velfungerende samfunn.

 

Nestekjærlighet

 

Alle mennesker er, i kraft av å være skapt i Guds bilde, vår neste. Den kristne

nestekjærligheten er derfor universell, den lærer oss å se Kristus i andre mennesker og

representerer en radikal solidaritet som blant annet utfordrer til aktiv omfordeling,

bekjempelse av utenforskap og fattigdom.

 

Det felles beste

 

Ved synet på alle menneskers verdighet, nestekjærligheten og mennesket som

fellesskapsvesen følger det en forpliktelse til å søke det felles beste for alle mennesker.

 

Forvalteransvar

 

De ressurser som står til vår disposisjon, har vi ansvar for å forvalte til felles beste, etter

beste evne og i respekt for skaperverket. Det innebærer også at hensynet til kommende

generasjoner og deres tilgang til ressurser er et grunnleggende hensyn som må ligge til

grunn i våre beslutninger. Forvalteransvaret gir fremtidshåp og det forplikter til globalt ansvar

og engasjement for mennesker og natur, på tvers av landegrenser og kulturelle skillelinjer.

 

Verdien av arbeid, innovasjon og bærekraftig økonomi

 

Vi er alle kalt til å bruke våre ressurser og talenter til felles beste, og alt samfunnsbyggende

arbeid har derfor en naturlig plass i kristen tjeneste. Samfunnet bør legge til rette for at hvert

enkelt menneske kan realisere mest mulig av sin kreativitet og skapende potensial i tjeneste

for medmennesker og samfunn.

 

Troen i samfunnet

 

Guds nærvær, det helliges eksistens og realiteten i menneskets verdighet i kraft av å være

skapt i Guds bilde, ligger til grunn i vår forståelse av livet og samfunnet. Trosfrihet innebærer

at alle mennesker har retten til å praktisere sin tro, eller retten til ikke å tro. Tros- og

livssynssamfunn har en viktig og skapende rolle i samfunnet.

 

Demokrati

 

Alle har, som følge av likeverdet, lik rett til deltakelse i beslutninger på vegne av fellesskapet

i demokratiske prosesser. Menneskets ufullkommenhet begrunner også viktigheten av å

unngå maktkonsentrasjon. Det innebærer å sikre at beslutninger fattes demokratisk med

bred deltakelse, samt å sikre at maktfordelingsprinsippet fordeler makten mellom

demokratiske institusjoner. Retten til å fatte flertallsbeslutninger innebærer også en

forpliktelse til å respektere mindretallets rettigheter. Staten skal sikre grunnleggende

rettigheter som for eksempel trosfrihet, ytringsfrihet, samvittighetsfrihet og retten til privatliv.

 

Et åpent offentlig ordskifte

 

Et godt- og velfungerende samfunn er avhengig av et åpent offentlig ordskifte med stor

takhøyde hvor det er trygt å fronte sine meninger. Dette gir rom for ytringsfrihet og

nytenkning, reduserer risiko for etiske blindsoner og overtramp, og stimulerer til innovasjon

og utvikling.

 

Sannhet

 

Å søke sannhet og vise respekt for sannhet er et oppdrag som er gitt oss alle, og

anerkjennelse av sannhetens verdi er grunnleggende for alle fellesskap og samfunn. Alt er

ikke relativt. Demokratier og offentlige rom må bygge på sannhetsideal og tillit.

 

 

 

* slik det blant annet kommer til uttrykk i The Cape Town Commitment (Norsk: Cape Town-erklæringen) fra Lausanne III.

 

 

Ansvaret for publisert innhold

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.

Powered by Cornerstone