Rapport om mobbing og fattigdom

Ny Skaperkraft-rapport: Skaper mobbing fattigdom?
22. November 2017

Sammen med Stiftelsen Rettferd for Taperne og Odinstiftelsen har Skaperkraft, ved Randi Dorthea Espegren Masvie, utarbeidet en rapport om sammenhengen mellom mobbing og fattigdom. 

Les hele rapporten her

Bred forskning viser at fattigdom (lav sosioøko- nomisk status) øker risikoen for mobbing. I en studie foretatt av National Children’s Bureau fremkom det at barn som opplevde fattigdom hadde nesten tre ganger så stor sannsynlighet for å bli mobbet hyppig enn andre elever (Gibb et al., 2016, s. 4). Vel så interessant er imidlertid sammenhengen mellom mobbing og fattigdom som denne rapporten skal belyse; Skaper mob- bing fattigdom? De to hypotesene vi har under- søkt er: (1) Har barn som blir utsatt for mobbing større sannsynlighet for å bli fattige? (2) Har familier som opplever at et barn blir mobbet større sannsynlighet for å bli fattige?

Basert på analyse av eksisterende forskning og kvalitative intervjuer har vi avdekket at det sannsynligvis eksisterer en slik sammenheng mellom mobbing og fattigdom.

Først og fremst opplever mange mobbeo er langvarige psykiske problemer som følge av mobbing. Deretter er det heller ikke uvanlig at mange presterer dårligere akademisk, faller utenfor skolen og får problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Selv om dette ikke automatisk leder til fattigdom, er det naturlig

å anta at det nnes en slik sammenheng. Om man ikke blir fattig, så er i hvert fall sannsynligheten større for at man opplever lavere velstand enn jevnbyrdige.

I et av intervjuene vi har gjort får vi høre om
en jente som etter gjentakende og langvarig mobbing nå går på arbeidsavklaringspenger. Psykologen hennes har erklært henne 75 % medisinsk invalid som følge av mobbingen, og hun har symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Dette er ikke uvanlige konsekvenser av langvarig og omfattende mobbing.

Også familier opplever en stor belastning når et barn mobbes. Foruten de psykiske og relasjo- nelle påkjenningene mobbing medfører, opplever også noen familier at økonomien påvirkes. Mange har store utgifter til advokat. Noen foreldre reduserer sin stilling for å følge opp mobbingen, eller opplever situasjonen som en så stor belastning at de blir sykmeldt. Selv om det ikke nødvendigvis kan settes et likhetstegn mellom disse konsekvensene og fattigdom, så kan det også her være en sammenheng.

Mobbing har ikke bare konsekvenser for ofre- ne og familiene deres, men det har også en samfunnsøkonomisk kostnad. I 2016 ble det foretatt en sosioøkonomisk analyse i Sverige
av hva mobbing koster det svenske samfunnet. Resultatene viser at utenforskap som følge av mobbing kan ha store og varierende kostnader avhengig av utenforskapets art og omfang. Mens et moderat utenforskap vil koste samfunnet mellom 1,6 og 2,8 millioner svenske kroner, vil et livslangt liv i utenforskap kunne koste over 30 millioner svenske kroner. Det er ingen grunn til å tro at kostnadene av et liv i utenforskap

vil være lavere i Norge enn i Sverige. Samfunnsøkonomisk bør det derfor også være gode incentiver for å redusere mobbing.

Mobbing er alvorlige handlinger som kan ha store og langvarige konsekvenser for offeret selv og de som står rundt. I denne rapporten ønsker vi å gi nye perspektiver til debatten om mobbing og påpeke de økonomiske konsekvensene for enkeltmennesker, familier og samfunnet som sådan av at mennesker mobbes.

Les hele rapporten her

Del
Randi Dorthea Espegren Masvie er har tidligere vært rådgiver og også styremedlemi tankesmien Skaperkraft. Hun er jurist og har skrevet boken Jeg vil dø som kom ut på Frekk Forlag i 2019. Høsten 2017 fullførtehun sin mastergrad ved Det juridiske fakultetet i Bergen der hun skrevom beskyttelse av konvertitter.
Mer fra samme forfatter

Skråplaneffekt og diskriminering

Vi kommer ikke utenom skråplaneffekten når vi diskuterer aktiv dødshjelp.

Publisert: Andreas Masvie, Randi Dorothea Aamodt Espegren, Minervanett.no
- 22. Mai 2017

Tilfeldigheter i rettssalen

Norske domstoler er våre siste generalister. Den høye tilliten domstolen har hos befolkningen er imidlertid...

Publisert: Randi Dorothea Aamodt Espegren, Minervanett.no
- 16. September 2016

Hershey-metoden

En forbrukerkampanje mot en sjokoladeprodusent gir innsikter i hvordan man kan bekjempe moderne slaveri.

Publisert: Andreas Masvie, Randi Dorothea Aamodt Espegren, Minerva
- 05. November 2015
Powered by Cornerstone