Andreas Espegren Masvie

Andreas Masvie er redaktør i Mentsch Magazine (https://www.mentschmagazine.com). Han har en bachelorgrad ved NHH, og studerer filosofi og teologi ved University of Oxford. 

Jeg vil dø

Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn

Posted on 2019-03-18

Finnes en god dødshjelpslov?

Enhver dødshjelpslov vil over tid beveges mot ytterligere liberalisering. Konsekvensen blir at man skjærer bort de svakeste fra samfunnet.

Posted on 2019-02-27

Et krasjkurs i klassisk kristen seksualfilosofi

Skal vi tro de siste ukers jakt på Ropstad og Øystese, tolereres kristne snart ikke lenger i den liberale offentligheten.

Posted on 2019-02-06

Svendsens menneskerettighetsbrudd

Selv om det selvsagt finnes menigheter som forkynner på en slik måte at barna får en uheldig og unødig belastning, er Svendsens religionskritikk både malplassert og autoritær.

Posted on 2019-01-29

Kirken er politisk

Ettersom kirkens rolle er å forandre mennesker, er dens rolle også å forandre politikken.

Posted on 2018-12-17

Om å outsource det menneskelige

Bioteknologirådet mener at man i fremtiden kan «få barna levert». Det vil si at svangerskapet outsources. Hvordan skal man tenke rundt dette?

Posted on 2017-12-08

Skråplaneffekt og diskriminering

Vi kommer ikke utenom skråplaneffekten når vi diskuterer aktiv dødshjelp.

Posted on 2017-05-22

Mer kjærlighet?

Å åpne for tre juridiske foreldre vil være å institusjonaliserer enda mer familiekonflikter enn det vi allerede har.

Posted on 2017-05-04

Frihet i forsakelse

Liberalere må ­begynne å se friheten i selvtukt. Sant å si forut­setter liberale ideer en slik frihetsforståelse.

Posted on 2017-02-19

Et menneskeverdig samfunn

Man blir begeistret for liberale ideer når man leser Lars Peder Nordbakkens Liberale tenkere for vår tid. Samtidig blir man oppmerksom på utfordringene som oppstår når man snakker om en slik tradisjon.

Posted on 2017-02-17

De belugaliberales forakt

I beste fall kan det amerikanske presidentvalget fungere som en slags forsonende renselsesprosess – at samfunnets eliter drives ut av sine sirkler og tilbake til dem de hevder å representere.

Posted on 2016-11-16

Tydelig eller ubetydelig

Når et parti får drøye fire prosentpoeng, kan det ikke føre en politikk som rører ved alle samfunnsområder. KrF bør definere seg selv tydeligere – ellers risikerer partiet å bli ubetydelig.

Posted on 2016-10-03

Jeg, Khomeini

Eivind Buenes essay «En mørkeblå Gud» preges av sulten opportunisme. Virkelighet forvrenges og mennesker fremmedgjøres – slik at Buene kan kapitalisere på eget bokprosjekt.

Posted on 2016-09-30

En sekulær utopi

Solhjell og Raknes forteller om hva slags Norge de kunne ønske seg. Men tror de virkelig at det finnes noe slikt som en «livssynsnøytral» stat?

Posted on 2016-09-23

En gud i modernismens bilde

I mørket av et stadig mer sekulært samfunn, kan kirken stråle enda vakrere enn før. Men det forutsetter en fornyet intellektuell og handlende konservatisme.

Posted on 2016-08-25

Et sekulært eksil

På grunn av kristen passivitet, er Vesten på vei inn i et sekulært eksil. Dersom samfunnet fortsatt skal akseptere kristen praksis, må man sørge for at eksilet forblir liberalt.

Posted on 2016-08-16

Den frivillige gaven

Mennesket, fortelles det i den judeo-kristne skapelsesberetningen, er individer som blir til ved relasjoner. Her ligger det en fascinerende spenning. Samtidig som fellesskapet er en nødvendighet, må det velges frivillig.

Posted on 2016-05-29

Sterris intellektuelle latskap

Religionskritikk uten logikk eller vitenskapelighet.

Posted on 2016-03-29

You can’t have it both ways, Sterri

Ved å argumentere for at det er galt å drepe dyr fordi de føler smerte, gjør Aksel Braanen Sterri seg logisk forpliktet til å argumentere for en radikal innskrenking av abortloven.

Posted on 2016-03-10

En grunnløs bekymring

De økonomiske strukturene er i endring. Og det er spesielt to krefter som driver endringene: teknologisk effektivisering og delingsøkonomi. Hvordan vil disse kreftene prege den generelle samfunnsutviklingen?

Posted on 2016-02-16

Hershey-metoden

En forbrukerkampanje mot en sjokoladeprodusent gir innsikter i hvordan man kan bekjempe moderne slaveri.

Posted on 2015-11-05

Kristendommens ektefødte barn

Det er forunderlig hvordan det kristne stadig tvinges inn i et motsetningsforhold til liberalismen og dens beslektede forordninger, som markedsøkonomien. Denne myten sirkuleres også i Vårt Lands spalter.

Posted on 2015-06-19

Når konservativismen blir nostalgisk

I sin analyse av kristenkonservativismens krise, greier ikke Jan Bygstad å skille det vesentlige fra det uvesentlige, budskapet fra dets uttrykk.

Posted on 2015-06-18

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I dette notatet fremlegges status quo for menneskehandel, også kalt det moderne slaveriet. Hovedfokuset rettes mot situasjonen i Norge, og hva man kan gjøre for å bekjempe denne kriminaliteten.

Posted on 2015-05-11

Åtte tiltak for å bekjempe menneskehandel

Det finnes slaver i Norge. Skaperkraft har utarbeidet åtte forslag for å bekjempe menneskehandel.

Posted on 2015-05-06

Menneskehandel, en økonomisk kriminalitet

Menneskehandel, også kalt det «moderne slaveriet», regnes som verdens tredje største kriminelle industri. Vet du at det også finnes slaveri i Norge?

Posted on 2015-04-17

Vårt tapte paradis

I kveld, slippes tredje sesong av Netflix-serien House of Cards. I likhet med Macbeth kan House of Cards forstås som en fortelling om ur-fallet, om hvordan og hvorfor menneskenaturen ble korrumpert.

Posted on 2015-02-27

Et forsvar av tiggeren

Justis- og Beredskapsdepartementet har lagt ut på høring et forslag om nasjonalt forbud mot tigging. Dette er et inkosistent og illiberal lovforslag.

Posted on 2015-02-04

Den klassiske liberalismens indre spenninger

Den norske Grunnloven tar utgangspunkt i den klassiske liberalismen. Og dermed finner vi de samme spenningene også i vårt samfunnsliv. Vi må forstå disse spenningene for å kunne forstå oss selv.

Posted on 2014-11-10

Immaterielle mennesker

Påstanden om at mennesket ikke kan reduseres til det rent materielle, vekker både forakt og harselas. Men at mennesket skulle være rent materielt, er en logisk umulighet.

Posted on 2014-08-06

Memento mori

Selvmordet er den endelige eskapisme. Er våre ulike former for midlertid eskapisme en underbevisst streben etter døden?

Posted on 2014-05-26

Produktivitetskoden

Norges velferd er avhengig en fornyet produktivtetsvekst. Samfunnet bør kanskje begynne å se på arbeid og gründerskap som et forvalteransvar igjen.

Posted on 2014-05-15

En nonnes overgangsrite

Den italienske filmen Ida er en fortelling om åndelig modning. Og nettopp det kan vi trenge en liten leksjon i.

Posted on 2014-04-25

Troen på det absurde

«Jeg ønsker et sorteringssamfunn,» konkluderer Sterri. Men premissene som leder til denne konklusjonen, er både utilstrekkelige og usammenhengende.

Posted on 2014-03-26

Reservasjonsretten i lys av Locke og Adams

I forrige uke skrev Morgenbladet om ”Samvittighetskvaler” på lederplass. Konklus- jonen var klar: ”Abort- spørsmålet er komplisert. Men det er ikke legene som skal drive polit- ikk på dette området.” I lys av John Locke og Adam Smiths teorier, må vi riktignok resonnere annerledes.

Posted on 2013-11-01

Sannhetens bevissthet

Er mennesket grads- eller vesensforskjellig annet liv? Det er heller oppsiktsvekkende at man har bundet seg slik til den fysiske empiri i denne diskusjonen: Er det ikke vår åndelighet som skiller oss fra øvrige vesener? Er det ikke her vi finner vår menneskelighet?

Posted on 2013-08-09

Å skjemmes over frihet

Når er det best at kvinnen føder sine barn? Hvor mange? Når skal disse barna sendes i barnehage?

Posted on 2013-08-06

Anstendig kvinnekamp

Begrepet «anstendighet» klinger ikke like friskt i alle ører. Men flere Princeton-studier antyder at begrepet kanskje bør forme strategien for fremtidig kvinnekamp.

Posted on 2013-07-09

Troen må ikke gjemmes bort

I stedet for å gjemme troen bort, bør flere kristne akademikere stikke hodet frem i samfunnsdebatten. Den kristne virkelighetsforståelsen kan bidra til å utfordre eksisterende tankemodeller.

Posted on 2013-04-23

Et menneskevennlig forbud

Når surrogati fortsatt bør forbys, er det fordi det kun er på denne måten barnets rettigheter tas hensyn til uten å underlegges voksnes egeninteresser.

Posted on 2013-04-22

Nu hvil Dig, Borger

Søndagen har tradisjonelt vært en dag for offentlig hvile. De dager kan snart være talte. Og da er tiden kanskje inne, gode borger, for å fundere litt over hvilen.

Posted on 2013-04-15

Journalistikkens trege erkjennelse

Er det ikke på tide at journalister gjør som historikerne og erkjenner at Kirken ikke nødvendigvis prøvde å bekjempe vitenskapen?

Posted on 2013-04-15

Noe å lære av Hans Nielsen Hauge

Et sterkere ønske om å bygge både bedrift og samfunn er nødvendig skal vår kapitalisme forbli bærekraftig. I norsk næringslivshistorie kan vi lære av Hans Nielsen Hauges entreprenørskap.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone