Skaper mobbing fattigdom?

Tankesmien Skaperkraft, Stiftelsen Rettferd for Taperne og Odinstiftelsen skriver i disse dager en rapport om sammenhengen mellom mobbing og fattigdom
01. Juni 2017

Bred forskning viser at fattigdom (eventuelt lav sosioøkonomisk status) øker risikoen for mobbing. Vel så interessant er imidlertid å belyse en annen sammenheng mellom fattigdom og mobbing; nemlig om mobbing skaper fattigdom? Det er også denne sammenhengen tankesmien Skaperkraft, OdinStiftelsen og Stiftelsen Rettferd for Taperne skal ta for seg gjennom en ny rapport om mobbing. Mer konkret vil vi arbeide ut fra to hypoteser: (1) har barn som bli utsatt for mobbing større sannsynlighet for å bli fattige? (2) har familier som opplever at et barn blir mobbet større sannsynlighet for å bli fattige?

I rapporten vil vi anvende forskning som allerede eksisterer og trekke paralleller fra denne. I tillegg vil vi foreta flere kvalitative intervjuer av mennesker som har opplevd hva det innebærer å bli fattig som følge av mobbing. En parallell er eksempelvis de psykiske plagene mange opplever som en konsekvens av mobbing: psykiske lidelser kan føre til dårligere arbeidskapasitet, uførhet og senere fattigdom. Det er selvsagt ikke alle som har blitt utsatt for mobbing som får psykiske lidelser, men eksempelvis viste resultater fra Gunilla Fosses doktoravhandling i 2006 at 50 prosent av pasientene med psykiatriske lidelser rapporterte om tidligere mobbing. Det er heller ikke selvsagt at de som har psykiske lidelser får dårligere arbeidskapasitet, og i verste fall uførhet og fattigdom, men det er ikke vanskelig å forestille seg at det kan være en slik sammenheng.

I et av intervjuene vi har gjort får vi høre om en jente som etter gjentakende og langvarig mobbing nå går på arbeidsavklaringspenger. Psykologen hennes har erklært henne 75 % medisinsk invalid som følge av mobbingen, og hun har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hun er ikke alene om å ha symptomer på PTSD som følge av mobbing. En studie foretatt av Statens Arbeidsmiljøinstitutt i 2015 viser nemlig at 57 % av de som mobbes har symptomer på PTSD. Dette er symptomer som kan sammenlignes med de traumene mange voldtektsoffer og mennesker som har vært i krigs- eller katastrofeområder opplever.

Mennesker som har vært offer for mobbing opplever ofte å prestere dårligere akademisk enn sine medelever. Dette kan ha sammenheng med høyt fravær fra skolen, og den negative innvirkningen mobbingen har på elevenes selvtillit og engasjement for skolen. Fosse sine studier viser at de som har blitt mobbet har betydelig lavere utdannelse enn jevnbyrdige. Nok en gang er det ikke vanskelig å forestille seg at det kan være en sammenheng mellom mobbing og senere fattigdom. Om ikke fattigdom, så i hvert fall lavere velstand enn jevnbyrdige.

Mobbing er alvorlige handlinger som kan ha store og langvarige konsekvenser for den som utsettes for det og de som står rundt. Gjennom rapporten ønsker vi å gi nye perspektiver til debatten om mobbing og påpeke hvilket tap det er for enkeltmennesker, familier og samfunnet som sådan at mennesker mobbes.

 

Skaper mobbing fattigdom?

Skaper mobbing fattigdom?

 Skaper mobbing fattigdom?

 

Del
Mer fra samme forfatter
Powered by Cornerstone